Op naar een veilig 2019!

Van de bestuurstafel

Aan het einde van 2018 blikt het bestuur vooruit op het komende jaar. We werken verder vanuit de overtuiging dat we er zijn om arbeidsongevallen in de energietechniek te voorkomen. Ons doel is pas bereikt als er geen risico meer bestaat dat werknemers worden blootgesteld aan de nadelige gevolgen van gas of elektriciteit. Wij zorgen ervoor dat werknemers hun kennis over veilig werken met gas en elektriciteit kunnen aantonen met een certificaat dat in de gehele branche wordt geaccepteerd. Op het ogenblik bezitten circa 40.000 energietechnici een geldig Stipel-certificaat en zij zorgen daarmee voor een veilige werkomgeving.

Een aantal onderwerpen pakken we in 2019 concreet op. We hebben gemerkt dat verspreid over het jaar een groot aantal certificaathouders en opdrachtgevers op zoek is naar mogelijkheden om de certificaatgegevens te checken of een duplicaat aan te vragen. Ze moeten daarvoor bij de certificerende instelling zijn, maar weten vaak niet bij welke. Er is daarom nu op de website een centraal certificaatregister dat vanaf 1 januari door de certificerende instellingen wordt gevuld met alle, vanaf dan afgegeven, certificaten. Een bezoek aan de website geeft binnenkort antwoord op deze vragen.


Met enige zorg hebben we in 2018 geconstateerd dat het voor sommige groepen kandidaten steeds moeilijker wordt om te slagen voor het examen. Het is moeilijk om met zekerheid de oorzaken hiervan aan te geven, maar de deskundigen zijn het er unaniem over eens dat de eisen met het oog op de veiligheid gehandhaafd moeten worden. Voor zover het binnen onze macht ligt, moeten we er daarom voor zorgen dat de kandidaat zich optimaal op het examen voorbereidt. In 2019 komen we met een beperkt aantal voorbeeldvragen waarmee de kandidaat zich nog beter een beeld kan vormen van hetgeen hij op het examen mag verwachten.


Naast de bovengenoemde dingen waarbij de certificaathouders direct gebaat zijn, hebben zij ook belang bij een goed examenproces. Het beleid van Stipel is om de kwaliteit van de examens te borgen door te verlangen dat de certificerende instellingen voldoen aan de eisen van ISO/IEC 17024, de internationale norm die gaat over persoonscertificatie. Deze eis geldt nu voor de certificaten die gaan over de NEN 3140 en NEN 3840. In 2019 breiden we dat stapsgewijs uit naar de certificaten die worden gebruikt in het netbeheer. We maken ons dus op voor een jaar waaraan we tastbare resultaten overhouden.


Namens het bestuur, prettige kerstdagen en een veilig 2019!